ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αύριο και ώρα 09:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερήσιας διάταξης μεταξύ άλλων τα εξής:

 1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή νέας γέφυρας Αράχθου στην περιοχή Πλάκας Τζουμέρκων (2ης επαρχιακής οδού)» προϋπολογισμού € 3.900.000,00 με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (με τροποποίηση της σύμβασης σε ποσοστό 14,86 %) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση - βελτίωση επαρχιακής οδού από κόμβο Εγνατίας οδού - Αγία Κυριακή - Ιερός χώρος Σουλίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 63369/2036/10-06-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για Δειγματοληψίες και Εργαστηριακές Αναλύσεις Φυσικοχημικών, Χημικών και Μικροβιολογικών Παραμέτρων Νερού (επιφανειακών νερών) Π.Ε. Ιωαννίνων και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του στρατηγικού έργου “Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies tools” με το ακρωνύμιο “SAVE- WATER”».
 4. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71924/5011/15-06-2020 (ΑΔΑ: 6Θ7Ζ7Λ9-Ν6Ο) απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου».
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου της εκπομπής SELFIE της ΕΤ 2.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε πρόγραμμα προώθησης εξαγωγών.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Microsite και τη Δημιουργία Περιεχομένου και SEO-SEM.
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τελεκατάρτιση τουριστικών φορέων στα υγειονομικά πρωτόκολλα.
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη φιλοξενία ομάδας για το γύρισμα ντοκιμαντέρ με τίτλο “The riding project”.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον τουριστικό οδηγό Let’s go Preveza.
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας εκθεσιακού κέντρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ADRION 5 SENSES – Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all five Senses», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες ανάντη Ιστορικής γέφυρας Άρτας».