Με έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) διατυπώνεται η θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού Ηλεκτρονικής και Εργαλειομηχανών CNC», προϋπολογισμού 419.785 ευρώ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων της Περιφέρειας Ηπείρου».

Επίσης, η Ε.Υ.Δ. με έγγραφό της  προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων  διατυπώνει θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Ομάδες εξοπλισμού 19, 20, 25, 30 και 33), που εντάσσεται στην πράξη «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 214.950 ευρώ.